top of page

SQL och Databaser, forts. - 3 dagar

Introduktion

Databaser är något fundamentalt i alla informationssystem. Det är i databasen som all data organiseras och lagras. För att användare ska få ut rätt och önskvärd information under godkänd svarstid (helst under 2 sek) krävs att de frågor som ställs mot databasen är effektiva och optimerade. Det är också viktigt att databashanteringssystemet körs och hanteras på ett effektivt sätt, till exempel att hårdvaran på databasservern är tillräcklig. Att förstå och kunna databaser är nödvändigt för många yrkesroller som arbetar med informationssystem, även om hen inte direkt arbetar direkt med eller mot databaserna. För att kunna ha en god dialog och för att kunna förstå varandra så är det väsentligt att man kan de termer som används inom databaser.


Innehåll

I denna kurs får studenten lära sig hur en databashanterare och databas fungerar och är uppbyggd. Kursen belyser SQL, behandlar skillnader mellan olika databaser, hur man bygger normaliserade databaser samt vad transaktionshantering innebär. Kursen behandlar även hur man förvaltar databassystem och lösningar för prestandaoptimering av SQL.


Mål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • Förklara ett databassystems funktioner och uppbyggnad

  • Sortera, strukturera och lagra data i en relationsdatabas

  • Skriva SQL-satser

  • Använda frågespråk för att formulera frågor

  • Redogöra för hur man bygger normaliserade databaser

  • Förklara vad transaktionshantering är

  • Beskriva hur man förvaltar databassystem och lösningar för prestandaoptimering av SQL

  • Kommunicera med ämnesrelaterad terminologi

bottom of page